Awakening to
the Two Truths

Through Concrete Nouns & Abstract Nouns